Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA

Pilotażowy Program Rehabilitacji osiedli Ugorek i Olsza II

W marcu 2014 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie zasad współpracy i koordynacji działań w ramach projektu Pilotażowego Programu Rehabilitacji osiedli Ugorek i Olsza II pomiędzy Gminą Miejską Kraków - Urzędem Miasta Krakowa, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszeniem „Pracownia Obywatelska oraz Politechniką Krakowską (na podstawie pełnomocnictwa porozumienie podpisała prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Dyrektor Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PK).

Proces przygotowania Pilotażowego Programu Rehabilitacji osiedli Ugorek i Olsza II

ma charakter partycypacyjny. Formuła Forum Rehabilitacji zakłada partnerstwo pomiędzy inicjatorem programu – władzami Miasta a szeroko rozumianą lokalną społecznością. Szczególnym tego wymiarem jest udział środowiska naukowego i organizacji pozarządowych w pracach nad Programem poprzez merytoryczne i organizacyjne wsparcie procesu jego tworzenia.

 

Zespół Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w składzie:

 • Dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk – kierownik zespołu
 • Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska – ekspert
 • Dr inż. arch. Patrycja Haupt
 • Dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja
 • Mgr inż. arch. Wojciech Sumlet – doktorant
 • Mgr inż. arch. Paweł Tor – doktorant
 • Koło naukowe „Projektowanie zrównoważone” przy Katedrze Kształtowania Środowiska

 

Celem działań  było stworzenie dokumentu pilotażowego Programu Rehabilitacji osiedli Olsza II i Ugorek z udziałem mieszkańców.  W wyniku tych działań powstaje dokument opisujący metodykę rehabilitacji możliwą do zastosowania w innych osiedlach, w których powinien być przeprowadzony ten proces.

 

Cele szczegółowe to:

 • rozwijanie kompetencji mieszkańców i mieszkanek  potrzebnych do zdefiniowania problemów i potrzeb osiedla, zaproponowania konkretnych rozwiązań i strategicznego myślenia o osiedlach
 • rozwijanie kompetencji społecznych osób, które chcą w większym stopniu zaangażować się w proces rehabilitacji
 • rozpoznanie kapitału społecznego i kulturowego możliwego do użycia w procesie współtworzenia programu rehabilitacji i późniejszego jego wdrażania ( jako uzupełnienie badań prowadzonych przez IS UJ)
 • (równoległe) pozyskiwanie  informacji dotyczących diagnozy, kierunków działań i wizji osiedla uzupełniających informacje uzyskane na Forum Strategicznym.

 

Zadania Urzędu Miasta:

 • organizacja i koordynacja procesu opracowywania Programu,
 • redakcja dokumentu Programu,
 • współpraca przy opisie wdrażanej metody tworzenia programu rehabilitacji,
 • współpraca merytoryczna i organizacyjna podczas przygotowywania wydarzeń (spotkań, warsztatów, imprez itp.) w trakcie procesu opracowywania Programu.

 

Zadania Instytutu Projektowania Urbanistycznego:

 • zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego związane z procesami rehabilitacji osiedli i partycypacji obywatelskiej,
 • w tym sporządzenie diagnozy dotyczacej relacji funkcjonalno-przestrzennych, kompozycji, warunków prozdrowotnych i sprzyjających spójności społecznej,
 • współpracy merytorycznej przy organizacji wydarzeń: spotkań, warsztatów, imprez itp. w trakcie procesu sporządzania Programu.

Efektem jest opracowanie pt. Diagnoza funkcjonalno-przestrzenna osiedli Ugorek i Olsza II w Krakowie

 

Zadania Instytutu Socjologii:

 • zagadnienia społeczne związane z procesem rehabilitacji osiedli i partycypacji obywatelskiej (w tym sporządzenie diagnozy dot. relacji społecznych na osiedlach, kapitału społecznego, postaw wobec osiedla),
 • obserwacja i opis wdrażanej metody tworzenia programu rehabilitacji,
 • współpraca merytoryczna przy organizacji wydarzeń: spotkań, warsztatów, imprez itp. w trakcie procesu sporządzania Programu.

 

Zadania Stowarzyszenia:

 • zagadnienia partycypacji społecznej związanych z procesami rehabilitacji osiedli,
 • współpraca przy opisywaniu wdrażanej metody tworzenia programu rehabilitacji,
 • współpraca merytoryczna i organizacyjna podczas przygotowywania wydarzeń (spotkań, warsztatów, imprez itp.) w trakcie procesu opracowywania Programu.

 

Grażyna Schneider-Skalska

Na podstawie porozumienia

 

 

 

projekt: Piotr Celewicz