TEMAT Osiedla na stronę KKSM

Badanie jakości środowiska mieszkaniowego krakowskich osiedli

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego podjęła się w styczniu 2022 roku opracowania pt. „Badanie jakości środowiska mieszkaniowego krakowskich osiedli” na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Praca jest pracą badawczą, zarejestrowaną w Dziale Badań Naukowych Politechniki Krakowskiej. Zakończenie pracy przewidziano z końcem listopada 2022 roku, a konsekwencją będą w roku 2023 publikacja naukowa i konferencja poświęcona tematyce osiedli. W pracy rozwijana i doskonalona jest metoda badawcza, opracowana w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego i zastosowana w wcześniejszych, ograniczonych obszarowo badaniach terenów mieszkaniowych Krakowa.
Praca ma 3 etapy. Pierwszy, zatytułowany „Pilotaż” został ukończony i pozwolił na skorygowanie metodologii. Zasadniczy etap, bieżący, obejmuje dwie części: Analizy I stopnia całego obszaru Gminy Miejskiej Kraków oraz Analizy II stopnia dla wybranych osiedli. Trzeci etap obejmie podsumowania, sformułowanie wniosków i rekomendacji na potrzeby planowanych procesów rewitalizacyjnych.

Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowania wiedzy z zakresu kształtowania i funkcjonowania osiedli mieszkaniowych, sformułowania typologii, określenia stanu istniejącego w aspekcie przestrzennym i sformułowania dla wskazanych osiedli rekomendacji, które mogłyby być zastosowane w procesach naprawczych i rewitalizacyjnych w kontekście współczesnych wyzwań. Efektem podjętych badań będzie klasyfikacja osiedli krakowskich, uwzględniająca ich uwarunkowania przestrzenne, kompozycyjne, funkcjonalne. Klasyfikacja obejmie typologię zabudowy i jej układy, pozwoli na zdefiniowanie obszarów zamieszkania jako osiedli.
Rezultaty, o których mowa poza wartością naukową będą miały także wymiar praktyczny – mogą być przydatne w podejmowaniu decyzji w zakresie rozwiązań architektonicznych jak i urbanistycznych wewnątrz obszarów zamieszkania. Będą one uwzględniać przede wszystkim powiązania strukturalne w skali osiedla, sąsiedztwa i miasta, rolę kompozycji urbanistycznej, dostępność usług podstawowych, w tym otwartych terenów zielonych o znaczeniu rekreacyjnym.

Autorzy opracowania: prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk – Kierownik Katedry, prof. dr hab. inż. arch. G. Schneider-Skalska – kierownik tematu, dr inż. arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich – koordynator tematu, prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. arch. Alirza Mamedow, dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK, dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK, dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK, dr inż. arch. Elżbieta Kusińska, dr inż. arch. Piotr Celewicz, dr inż. arch. Małgorzata Petelenz, dr inż. arch. Agnieszka Żabicka, dr inż. arch. Piotr Broniewicz, mgr inż. arch. Przemysław Pałka, mgr inż. arch. Justyna Olesiak
.