5 foto

Badanie jakości środowiska mieszkaniowego krakowskich osiedli

Temat badawczy: Badanie jakości środowiska mieszkaniowego krakowskich osiedli

osiedla    2 foto

   2 foto

 

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego podjęła się w styczniu 2022 roku opracowania pt. „Badanie jakości środowiska mieszkaniowego krakowskich osiedli” na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Praca jest pracą badawczą, zarejestrowaną w Dziale Badań Naukowych Politechniki Krakowskiej. Prace zakończono w listopadzie 2022 roku, a konsekwencją będzie w 2024 roku publikacja naukowa i konferencja poświęcona tematyce osiedli. W pracy rozwijana i doskonalona jest metoda badawcza, opracowana w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego i zastosowana w wcześniejszych, ograniczonych obszarowo badaniach terenów mieszkaniowych Krakowa.

Praca miała 3 etapy. Pierwszy, zatytułowany „Pilotaż” pozwolił na skorygowanie metodologii. Zasadniczy etap objął dwie części: Analizy I stopnia całego obszaru Gminy Miejskiej Kraków oraz Analizy II stopnia dla wybranych osiedli. Trzeci etap objął podsumowania, sformułowanie wniosków i rekomendacji na potrzeby planowanych procesów rewitalizacyjnych        

Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowania wiedzy z zakresu kształtowania i funkcjonowania osiedli mieszkaniowych, sformułowania typologii, określenia stanu istniejącego w aspekcie przestrzennym i sformułowania dla wskazanych osiedli rekomendacji, które mogłyby być zastosowane w procesach naprawczych i rewitalizacyjnych w kontekście współczesnych wyzwań. Efektem podjętych badań jest klasyfikacja osiedli krakowskich, uwzględniająca ich uwarunkowania przestrzenne, kompozycyjne, funkcjonalne. Klasyfikacja obejmująca typologię zabudowy i jej układy, pozwala  na zdefiniowanie obszarów zamieszkania jako osiedli. 

Rezultaty, o których mowa poza wartością naukową mają także wymiar praktyczny – mogą  być przydatne w podejmowaniu decyzji w zakresie rozwiązań architektonicznych jak i urbanistycznych wewnątrz obszarów zamieszkania. Uwzględniają przede wszystkim powiązania strukturalne w skali osiedla, sąsiedztwa i miasta, rolę kompozycji urbanistycznej, dostępność usług podstawowych, w tym otwartych terenów zielonych o znaczeniu rekreacyjnym.

Autorzy opracowania: prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk – Kierownik Katedry, prof. dr hab. inż. arch. G. Schneider-Skalska – kierownik tematu, dr inż. arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich – koordynator tematu, prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. arch. Alirza Mamedow,  dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK, dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK, dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK, dr inż. arch. Elżbieta Kusińska, dr inż. arch. Piotr Celewicz, dr inż. arch. Małgorzata Petelenz, dr inż. arch. Agnieszka Żabicka, dr inż. arch. Piotr Broniewicz, mgr inż. arch. Przemysław Pałka, mgr inż. arch. Justyna Olesiak

Opracowanie jest dostępne na stronie urzędu Miasta Krakowa