Deklaracja dostępności

Cyfrowa:

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KKŚM.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-07-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-15

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC, DOCX,
 • Niektóre publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter ilustracyjny lub promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-07-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Paweł Szlachta.

E-mail: pszlachta@pk.edu.pl

Telefon: +48 12 6283149

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

Adres: ul. Podchorążych 1 30-084 Kraków.

E-mail: justyna.kobylarczyk@pk.edu.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Infrastrukturalna:

rzut google maps podchorążówka
Pałac w Łobzowie budynek 111 Wydział Architektury oraz Wydział Materiałoznawstwa i
Fizyki, Fot. Google.pl

Wejście główne do budynku P111 znajduje się w budynku Podchorążówki przy ul.
Podchorążych 1 (Pałac w Łobzowie).. Przy głównym wejściu do budynku znajdują się schody
(5 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Dla tych osób
wejścia z boków budynku, z prawej i lewej strony względem wejścia głównego. Do wejść
prowadzą pochylnie. Istnieje 4 wejście do budynku od strony tylnego parkingu posiadające 4
schody i nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.


Dostępność korytarzy, schodów i wind
.
Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się po całym budynku. W części
komunikacyjnej nie występują różnice poziomów. Schody, które znajdują się w centralnej 
części budynku jak i po jego bokach nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z
niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w dwie windy osobowe, którymi można
dostać się na każde piętro. Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz napisy w
alfabecie Braille’a. Do Katedry najlepiej dostać się pochylnią od strony zachodniej i kierując

się do windy. Katedra znajduje się na 2 piętrze. Do sekretariatu pok. 2.18 można dojechać na wózku.
Do wszystkich innych pomieszczeń katedry również.

wejście główne
Główne wejście do budynku 111, Fot. Paweł Szlachta

wschodnia część
Wschodnia część podjazdu dla niepełnosprawnych i parking dla osób niepełnosprawnych,
Fot. Paweł Szlachta

zachodnia część

Część zachodnia z pochylnią najbliższe wejście do Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby,
Fot. Fot. Paweł Szlachta

północna część
Północna część budynku 11.1 z wejściem od placu, Fot. Paweł Szlachta

winda zachodnia          winda wschodnia
Winda zachodnia i wschodnia, Fot. Paweł Szlachta

wejście do Katedry KKŚM
Wejście do Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Fot. Paweł Szlachta

wejście do sekretariatu KKŚM
Sekretariat KKŚM pok. 2.18, Fot. Paweł Szlachta