dydaktyka

prace studenckie
prace studenckie
prace studenckie
prace studenckie
prace studenckie

 W ciągu kilkunastu lat istnienia Katedry wypracowano oryginalną szkołę nauczania do której fundamentalnych cech należą: nierozłączne traktowanie urbanistyki i architektury, uznanie za priorytetowe kształtowanie zdrowego środowiska życia człowieka we wszystkich skalach i aspektach, dążenie do wielowątkowego traktowania przestrzeni począwszy od problematyki miasta i dzielnicy do wzajemnych relacji funkcjonalno-przestrzennych w małym zespole urbanistycznym, z równorzędnym traktowaniem kompozycji przestrzennej w skali urbanistycznej i architektonicznej, w nawiązaniu do ducha miejsca i kontekstu. Do nauczanej problematyki w istotny sposób włączono elementy projektowania zrównoważonego zarówno w skali urbanistycznej jak i architektonicznej

Istotną wartością procesu nauczania jest bezpośredni, partnerski kontakt ze studentami uzyskany poprzez, między innymi, dużą otwartość na swobodę wypowiedzi i w podejściu do rozwiązywanych problemów projektowych, począwszy od projektów o konwencjach zbliżonych do tradycji aż do awangardowych rozwiązań przestrzennych i formalnych, bronionych podczas dyskusji merytorycznych organizowanych w trakcie ćwiczeń projektowych.

W metodzie nauczania pracownicy Katedry dążą do pozostawienia studentom możliwości wyboru kierunku  twórczego, do wyzwolenia ich inwencji i zapewnienia pełnej świadomości w podejmowaniu decyzji i przyjmowania za nie odpowiedzialności. Celem tak rozumianej dydaktyki jest kształtowanie osobowości i indywidualnego rozwoju twórczego studenta a zarazem przyswojenie przez niego metody myślenia o architekturze jako syntezie sztuki i nauki, opartej na solidnej wiedzy zarówno w zakresie metody projektowania jak i informacji fachowych z teorii i praktyki programowania, projektowania, prezentacji i obrony koncepcji.

Ważną cechą dydaktyki prowadzonej przez Katedrę jest silny związek tematów projektowych podejmowanych przez studentów z potrzebami Krakowa oraz miast i gmin Małopolski. Porozumienia, listy intencyjne i wieloletnie kontakty owocują projektami studenckim, które prezentowane na wystawach są przedmiotem dyskusji środowiskowych w miastach, które zaoferowały tematy do opracowania.

 Na Wydziale Architektury i na kierunku architektura pracownicy Katedry prowadzą ćwiczenia i wykłady, zajęcia fakultatywne i seminaria specjalistyczne oraz projekty dyplomowe inżynierskie i magisterskie o bardzo szerokim spektrum podejmowanej tematyki w ramach studiów I i II stopnia, zarówno języku polskim jak i angielskim. Prowadzą wykłady na studiach doktoranckich III stopnia i studiach podyplomowych.

Prowadzą również wykłady i ćwiczenia projektowe na Wydziałach Inżynierii Lądowej i Inżynierii Środowiska.

 Ważnym elementem pracy dydaktycznej łączonej z badaniami naukowymi jest szeroka działalność prowadzona w ramach Katedry przez dwa koła naukowe – „Green Grow” i „Projektowanie zrównoważone”