Grażyna Schneider-Skalska

Grażyna Schneider-Skalska
Prof. dr hab. inż. arch.
Grażyna Schneider-Skalska
profesor
e-mail: gschneid@pk.edu.pl
tel: 12 628 20 22
p.217, ul. Podchorążych 1

Urodzona w Nowym Sączu w 1949 roku. Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 1972 roku.

Od 1973 roku pracuje w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, obecnie w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego na stanowisku profesora zwyczajnego.

Praca doktorska wykonana pod kierunkiem profesora Witolda Cęckiewicza w roku 1986.

Stopień dr habilitowanego uzyskany w 2005 roku.

Tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 lutego 2013 roku

Status Twórcy nadany na wniosek Stowarzyszenia Architektów Polskich przez Ministra Kultury i Sztuki , Warszawa, 09.05.1991; nr legitymacji: 1272

2013 – 2016 – Dyrektor Instytutu Projektowania Urbanistycznego

2013  – Kierownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

2016  – Prodziekan ds. Nauczania i Akredytacji Studiów

Członek Centralnej Komisji ds. stopni i tytułu w sekcji nauk technicznych od roku 2017;

Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN od 2016

Promotorka 5 obronionych prac doktorskich.

Autorka ok. 100 publikacji w wydawnictwach naukowych, konferencyjnych i zawodowych. Współautor ok. 30 opracowań naukowych z zakresu rehabilitacji i kształtowania środowiska mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem roli i wykorzystania elementów przyrodniczych w różnorodnych uwarunkowaniach lokalizacyjnych.

Autorka książek: Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Oszczędne – społeczne – piękne; Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia/ Creating a healthy housing environment. Selected problems;  Architektura od a,b,c…czyli jak rozumieć świat, który nas otacza. (z A. Palej)

Autorka referatów na kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Grant indywidualny MEN na temat „Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego – naukowe podstawy wykorzystania elementów przyrodniczych.” (2002-2004).

Doświadczony dydaktyk, prowadzące autorskie cykle wykładów i zajęcia projektowe ze studentami I, II, III i IV roku. Współautorka nowatorskiego programu dla studentów I roku z przedmiotu Projektowanie Wstępne urbanistyczno-architektoniczne.

Laureatka  między innymi  Zespołowej Nagrody i Wyróżnienia Honorowego  Ministra GT i OŚ za prace studialno-projektowe, prowadzone w Instytucie Projektowania Urbanistycznego w latach 1971 – 1987; Nagrody Ministra Infrastruktury 2001 I stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze i naukowe w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki, w zespole : A. Mitkowska, G. Schneider-Skalska, E. Gruszczyńska za „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica, woj. Świętokrzyskie”.

Również laureatka nagród Rektora Politechniki Krakowskiej. W roku 2005 otrzymała zespołową nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej (w zespole: W. Seruga, G. Schneider-Skalska, M. Jagiełło-Kowalczyk) za wprowadzenie na rynek naukowy dwujęzycznej cyklicznej publikacji „Środowisko Mieszkaniowe – Housing Enviroment”.

W konkursach architektonicznych I nagroda w międzynarodowym konkursie na projekt pomnika Josepha Conrada Korzeniowskiego w San Francisco (z  H. Skalskim), 1973; I nagroda i Specjalne Honorowe Wyróżnienie Ministerstwa Ochrony Środowiska w konkursie na Modelową Jednostkę Mieszkaniową w Radzionkowie (z A. Palej, A. Frysztak, H. Skalskim) w 1975;  wyróżnienie poprzez publikację pracy w USA w międzynarodowym architektonicznym konkursie studialnym „Los Angeles Prize – Place for People in the Year 2010” (z A. Palej), 1986; Wyróżnienie Honorowe w międzynarodowym konkursie studialno-projektowym „International City Design Competition” – Milwaukee, USA (w zespole z A. Palej, A. Franta, S. Deńko) ), 1989

Na wniosek RIBA Environmental Education  Committee A. Palej i G. Schneider-Skalska  reprezentantka (z Anną Palej) SARP w Building Experiences Trust – instytucji propagującej na świecie architektoniczną edukację społeczeństwa, Warszawa, Londyn 1990.

Zaangażowana w ruch „Architekci w szkołach” poprzez organizację Dziecięcych Warsztatów Architektonicznych i  realizację autorskiego programu Architektura i Środowisko w IV Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w latach 1992-

Nagroda Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa za działalność na rzecz ruchu „Architekci w szkołach” (w tym także studialną, badającą możliwość wprowadzenia warsztatów architektonicznych do programów szkolnych), Kraków 1991 (z A. Palej i K. Paprzycą).

Współautorka z A. Palej książki „architektura od a,b,c…czyli o tym jak rozumieć świat, który nas otacza”. Wydawnictwo Polskie Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Kraków 2008, Seria Nauka dla Wszystkich nr 499

Kierownik Projektu MŁODZI ARCHITEKCI, realizowanego przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego   w ramach III misji uczelni od roku 2018.

Współautorka (z H. Skalskim, A. Palej, S. Deńko) koncepcji i projektów budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych w Krakowie. Autorka i współautorka ok. 30 projektów ogrodów i terenów zielonych (z J. Grelą i M. Skalskim) w Krakowie, Tarnowie, Nowym Targu.

W roku 2005 inicjatorka trzech aplikacji zespołu Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego do programu Green Growth w ramach European Regional Development Fund Interreg IIIC , z których jedna w temacie „A Blue Print for the Planning and Purchasing Policies for Sustainable Built Development“ o akronimie SUSPURPOL zyskała akceptację Komisji Europejskiej. Kierownictwo polskiej części tego międzynarodowego projektu SUSPURPOL, w latach 2005-2007,  przy udziale: The Environment Centre z Southampton (Wielka Brytania) w roli lidera oraz Hampshire Country Council (Wielka Brytania), Instituto Andaluz di Technologia z Sewilli (Hiszpania) oraz Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego jako jednostki Politechniki Krakowskiej, reprezentującej Polskę.

Autorka przygotowanego w 2009 roku programu badawczego Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, który stał się częścią aplikacji Politechniki Krakowskiej o grant z dofinansowań unijnych. Wniosek czeka na ocenę i kwalifikację. Przygotowany PROGRAM BADAWCZY nr 5.4, nosi tytuł: Ocena i poprawa jakości środowiska zamieszkania – program pilotażowy dla wybranych miast i mieści się w module „Rewitalizacja terenów zurbanizowanych i rozwój sieci osadniczej”. Grant jako całość obejmuje projekty z kilku wydziałów Politechniki Krakowskiej i dotyczy zagadnień przestrzennych i środowiskowych w nawiązaniu do kierunków zrównoważonego rozwoju.

Od października 2005 roku członek Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego K-3.

Od roku 2009 roku członek Komisji Stypendialnej w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Recenzent kilkudziesięciu prac magisterskich, szeregu prac doktorskich i książek naukowych.

Członek Polskiego Klubu Ekologicznego, w latach 1995-98 członek Zarządu Regionu Małopolska, w latach 1999/01 prezes Koła PKE przy Politechnice Krakowskiej.

Członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Krakowie od 2009 roku.

Otrzymała:

Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej, Medal 55-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Medal 60-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty medal za długoletnią służbę, Złotą Odznakę Politechniki Krakowskiej – 2010