Justyna Kobylarczyk

Justyna Kobylarczyk
Justyna Kobylarczyk
prof. dr hab. inż. arch.
profesor
Kierownik Katedry

e-mail: …
tel: 12 628 20 22
p.216, ul. Podchorążych 1

Justyna Kobylarczyk urodziła się 30 kwietnia 1979 roku w  Krakowie. Pracę zawodową rozpoczęła w 2004 roku  na stanowisku asystenta naukowo – dydaktycznego w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, w Instytucie Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, kierowanej wówczas przez Prof. dr hab. inż. arch. Wacława Serugę.

Pracę doktorską pt. „Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej wybranych miast województwa podkarpackiego”, której promotorem była Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider- Skalska obroniła 12.12. 2007r. Trzy lata później praca ta została opublikowana w wersji anglojęzycznej za granicą. Po uzyskaniu stopnia doktora otrzymała etat adiunkta w macierzystej Katedrze, w której pracuje do dziś. W polu jej naukowych zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z opracowaniem interdyscyplinarnych metod badawczych dotyczących oceny jakości środowiska zamieszkania w obszarach centralnych małych miast na terenie: Polski (Podkarpacie – 38 ośrodków miejskich zostało objętych badaniami), Słowacji, Danii, Holandii i Niemiec.

Efektem działalności badawczej związanej z tą tematyką jest około 100 prac opublikowanych w recenzowanych periodykach naukowych, w tym także: artykuł opublikowany w 2012 roku przez czasopismo znajdujące się na Liście Filadelfijskiej:  Polish Journal of Environmental Studies, pomoc dydaktyczna „Place”, monografia habilitacyjna „Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie transformacji, w pierwszej dekadzie XXI wieku” oraz cztery książki naukowe dotyczące: Jarosławia, Łańcuta Przeworska i Levočy. Jako współautor opracowała w 2014 roku kolejną pomoc dydaktyczną „Miejsca nie-miejsca” Marca Ageˈa” oraz książkę naukową „Diagnoza funkcjonalno – przestrzenna dwóch krakowskich osiedli: Olsza II i Ugorek”. Opracowanie to było wynikiem projektu naukowo-badawczego, którego była kierownikiem i który został  zrealizowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa we współpracy między innymi z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Socjologii).

Współpracując z instytucjami i ośrodkami nauki w kraju i za granicą aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych (m.in. we Florencji, Francji, Anglii, Holandii, na terenie Czech i Słowacji) co zaowocowało licznymi wystąpieniami oraz wysoko punktowanymi artykułami. W Konferencjach tych brali udział między innymi specjaliści z: krajów UE, Japonii, uczestnicy Szczytu Ziemi ONZ, a także członkowie Światowej Akademii Sztuki i Nauki.

Od 2014 roku pracuje na stanowisku profesora Politechniki Krakowskiej, a od 2015 roku jest pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy międzynarodowej. W tym zakresie działalności  szczególnie cenne okazało się zawiązanie współpracy z Huazhong University of Science and Technology w Wuhan (Chiny).

Jest założycielem i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Projektowania Zrównoważonego, w ramach którego stara się rozwijać interdyscyplinarny model kształcenia z uwzględnieniem potrzeb XXI wieku w oparciu o rozwiązania proekologiczne. Pracując w Kole studenci mają okazję rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w interdyscyplinarnych warsztatach organizowanych przez  polskie i zagraniczne uczelnie.

Współpracuje z naukowcami z różnych Uczelni – zwłaszcza z Profesorem Janem Dobrowolskim  z AGH biorąc udział w międzynarodowych: spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach także  organizując międzynarodowe  konferencje naukowe.

Od 2009 roku stara się łączyć pracę naukową z twórczą podejmując działania projektowe. Dotyczą one rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych budynków mieszkalnych, usługowych oraz usługowo-mieszkaniowych. Wśród osiągnięć twórczych dr hab. inż. arch. Justyny Kobylarczyk można wyróżnić zarówno projekty koncepcyjne jak i budowlane oraz wykonawcze.

Jest członkiem: Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.