Krystyna Paprzyca

Krystyna Paprzyca
dr hab. inż. arch. prof PK
profesor PK
e-mail: krystyna.paprzyca@pk.edu.pl
tel: 12 628 20 22
p.2xx, ul. Podchorążych 1

Urodziła się w Katowicach. Ukończyłam studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę doktorską pod tytułem „ Czynniki wpływające na wybór miejsca zamieszkania w strefach zainwestowania miejskiego” wykonała pod kierunkiem  prof. dr hab. inż. arch. Wacława Serugi.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych otrzymała w 2013 roku. Podstawą przewodu habilitacyjnego była monografia „ Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich – wybrane zagadnienia”

Zainteresowania naukowo- badawcze autorki  koncentrują   się na zagadnieniach  związanych z kształtowaniem miasta, badaniem wartości i jakości przestrzeni miejskich,  jakości środowiska miejskiego, jakości życia mieszkańców. Relacji, która oparta jest na  wartościach, potrzebach, kontaktach. Relacji między przestrzeniami miejskimi a człowiekiem .

Jest autorką wielu publikacji w czasopismach fachowych, uczestnikiem międzynarodowych i krajowych konferencji. Jest pełnomocnikiem Dziekana  Wydziału Architektury ds. samorządu i otoczenia gospodarczego.

Łączenie doświadczeń projektowych w różnych skalach, okazało się niezbędnym doświadczeniem, które pozwala  podjąć wielowymiarową tematykę jakości środowiska miejskiego, jakości życia mieszkańców, sprowadzających się do rozwoju terenów miejskich.

Prowadzi  od 01.maja 1996 r działalność gospodarczą w zakresie  projektowania architektonicznego, wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. ( zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 18.01.2008 GM.g.II-6412-27/08) Autorka posiada uprawnienia :

  1. budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, NR MPOIA /039/2005,
  2. Licencję Zawodową  w Zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Nr 115116 ,
  3. Licencję Zawodową w Zakresie  Zarządzania Nieruchomościami Nr 16829