nauka

Tematyka prac teoretycznych i naukowo-badawczych Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, prowadzonych w skali lokalnej i we współpracy międzynarodowej,  koncentruje się na zagadnieniach wpisanych w nazwę Katedry z szerokim odniesieniem do zagadnień przestrzennych, socjologicznych, technologicznych i ekologicznych.

Główne idee prowadzonych badań związane są:

  1. z dążeniem do tworzenia i projektowania optymalnych, zdrowych warunków zamieszkania człowieka w mieście
  2. z promocją projektowania zrównoważonego, stąd zainteresowanie problematyką osiedli proekologicznych
  3. w zakresie kompozycji przestrzennej z kontynuacją zasad budowy miasta, z twórczym pojmowaniem takich elementów jak ulica, plac, kwartał,
  4. z modernizacją i przekształcaniem istniejących struktur miejskich w tym z rehabilitacją osiedli mieszkaniowych

Pracownicy Katedry prowadzą badania podstawowe i aplikacyjne, wykonują ekspertyzy i opinie, recenzje prac naukowych i artykułów. Są autorami szeregu publikacji monograficznych i artykułów. Uczestniczą aktywnie w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach.

W obszarze szczegółowych prac badawczych, w tym również prowadzonych prac doktorskich i habilitacyjnych,  znajdują się kwestie związane z szeroko pojętą jakością środowiska mieszkaniowego i jakością życia, skalą i wyposażeniem wnętrz urbanistycznych, z procesami zachodzącymi współcześnie w przestrzeniach miejskich, kształtowaniem się nowych obszarów mieszkaniowych i nowych struktur, z wykorzystaniem rozwiązań zrównoważonych w skali urbanistycznej i architektonicznej, wreszcie z nowymi narzędziami stosowanymi w procesach planowania i projektowania.

Ważnym elementem działalności naukowej Katedry jest publikowanie, od 2003 roku, założonego i prowadzonego przez profesora Wacława Serugę dwujęzycznego czasopisma naukowego Środowisko Mieszkaniowe / Housing Environment, umieszczonego na liście B wykazu MNiSW.